Monografia

Analiza chodu i stabilności posturalnej dzieci z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu

Wstęp. Autyzm jest zaburzeniem o charakterze neurorozwojowym, którego
występowanie może być związane z niewłaściwymi warunkami prenatalnymi czy komplikacjami w trakcie ciąży. Obecnie nie ma jednego testu medycznego, który mógłby pozwolić na zdiagnozowanie tego zaburzenia.
Cel pracy. Celem pracy było przedstawienie analizy stabilności posturalnej dzieci z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu, jak również biomechanicznej analizy ich chodu, uwzględniającej pomiar parametrów czasowo-przestrzennych oraz siłę i nacisk pod stopami.
Materiał i metoda. Badaniami zostało objętych 19 dzieci z diagnozą zaburzenia rozwojowego ze spektrum autyzmu oraz 21 dzieci zdrowych. Podczas badania dzieci chodziły po platformie bez obuwia z dowolną prędkością. Zbadano takie czynniki jak parametry czasowo-przestrzenne chodu oraz siłę i nacisk pod stopami. Podczas badania stabilności posturalnej dzieci wykonywały 30-sekundową próbę spokojnego stania.
Wyniki. Analiza wykazała istotne statystycznie różnice w dwóch parametrach stabilności posturalnej. W poszczególnych parametrach chodu różnice nie były istotne statystycznie, jednak u dzieci z ASD występowały różnice pomiędzy wynikami obu kończyn.
Wnioski. Wyniki potwierdziły postawioną hipotezę, że u dzieci ze spektrum autyzmu występują zaburzenia stabilności posturalnej. We wzorcu chodu prezentują one mniejsze obciążenie przedniej części stopy, a siła jej nacisku podczas chodu nie odbiega od siły nacisku stopy dzieci zdrowych. Badania wykazały także, iż wzorzec przetoczenia stóp
u dzieci z ASD różni się od wzorca prawidłowego.