Monografia

Czynniki warunkujące podejmowanie aktywności ruchowej przez studentów fizjoterapii

Systematyczne podejmowanie aktywności ruchowej ma ogromne znaczenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego każdego z nas, a w pracy fizjoterapeuty, rola sprawności fizycznej nabiera szczególnego znaczenia. Istnieje bowiem konieczność ciągłego podnoszenia i utrzymywania swoich możliwości tak, by móc demonstrować i przeprowadzać niezbędne ćwiczenia w leczniczym usprawnianiu. Celem pracy było zapoznanie się z motywami, częstotliwością i możliwościami podejmowania aktywności ruchowej oraz sposobami spędzania czasu wolnego przez studentów kierunku Fizjoterapia. Za główną przyczynę niepodejmowania lub zbyt rzadkiego podejmowania aktywności ruchowej podają brak czasu oraz zmęczenie. Zadawalającym wydaje się fakt, iż prawie 70 % respondentów, podejmuje aktywność ruchową przynajmniej dwa razy w tygodniu. Jednak, co czwarty z nich podejmuje aktywność ruchową sporadycznie, albo wcale. Zwiększenie świadomości w zakresie dbałości o zdrowie i wynikających z tego korzyści wydaje się w tym przypadku bardzo ważne. Istnieje więc konieczność wykształcenia nawyków systematycznego uczestnictwa w różnych, szczególnie pozauczelnianych formach zajęć ruchowych.