Monografia

Rola fizjoterapeuty we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) to dla niepełnosprawnych dzieci możliwość pokonania niepełnosprawności, bądź ograniczenia jego wpływu na codzienne życie dziecka i jego rodziny. Na podstawie opinii o WWRD wydaną przez publiczną, bądź niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, na terenie placówki opiekuńczo-wychowawczej zawiązuje się zespół wspierający rozwój dziecka. Z informacji płynących do autorki artykułu od rodziców dzieci z opinią o WWRD, największą trudnością w zakresie kompletowania zespołu na terenie placówek oświatowo-wychowawczych jest znalezienie fizjoterapeuty pracującego z dzieckiem. Autorka przeprowadziła badania ankietowe włączając w nie studentów kierunku fizjoterapia. Pytania dotyczyły wyboru i motywów wyboru grupy pacjentów, z którymi student chce pracować po zakończeniu studiów. Do badania zostało włączonych 58 studentów ostatniego roku studiów licencjackich, na kierunku fizjoterapia. Analiza zebranych danych wskazała, że tylko czworo studentów wskazuje dzieci jako grupę docelową do pracy po studiach. 26 studentów wskazało jednak, że doświadczenia i wiedza zebrane w trakcie studiów wpłynęły realnie na określenie grupy docelowej pacjentów, z którymi chcą pracować po studiach. Po przeanalizowaniu danych autorka stawia tezę: zwiększenie zakresu przekazywanej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu szeroko rozumianego rozwoju dziecka, może się przyczynić do zwiększenia liczby absolwentów uczelni kształcących fizjoterapeutów, którzy w dzieciach upatrywaliby swoich potencjalnych pacjentów po zakończeniu edukacji.