Monografia

Terapia okołooperacyjna i rehabilitacja pacjentów z chorobą niedokrwienną serca po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego

Pomimo osiągnięć światowej kardiologii, sytuacja z chorobami sercowo-naczynio­wymi (CVD) w Polsce, na Ukrainie, w Europie i na Świecie pozostaje trudna. Spośród wszystkich chorób sercowo-naczyniowych choroba niedokrwienna serca (CHD) zajmuje wiodącą pozycję i jest główną przyczyną niepełnosprawności i śmiertelności wśród osób w wieku produkcyjnym. Według danych WHO choroba niedokrwienna serca powoduje śmierć ponad 7 milionów pacjentów każdego roku i do roku 2020 ten wskaźnik zwiększy się dwukrotnie. W pracy naukowej przedstawione są współczesne poglądy na terapię i rehabilitację pacjentów z chorobą niedokrwienną serca po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego.