Monografia

Terapia uzdrowiskowa osób w starszym wieku z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa

Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa stanowi ogół procesów degeneracyjnych zachodzących w obrębie chrząstki stawowej i podchrzęstnej warstwie kostnej. Choroba ta prowadzi do upośledzenia funkcji oraz dolegliwości bólowych kręgosłupa. Podstawę terapii w powyższej chorobie stanowi leczenie niefarmakologiczne, w tym głównie fizjoterapia. Terapia usprawniająca pozwala pacjentom na godniejsze funkcjonowanie w codziennym życiu.

Celem pracy było porównanie skuteczności terapii pacjentów w starszym wieku z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa prowadzonej w warunkach uzdrowiskowych przez okres 21-oraz 28-dni.

W terapii 21–dniowej badania przeprowadzono dwukrotnie – w pierwszym i ostatnim dniu terapii. W terapii 28-dniowej, w pierwszym i ostatnim dniu, a dodatkowo w 21 dniu terapii. Ocenie poddano dolegliwości bólowe kręgosłupa (VAS), ruchomość kręgosłupa (metodą standardową – pomiar linijny). Badani objęci zostali Całościową Oceną Geriatryczną (COG), zawierającą skale oceniające funkcje poznawcze, depresję, testy oceny równowagi i chodu.

Terapia usprawniająca prowadzona w warunkach uzdrowiskowych w okresie 3, jak i 4 tygodni okazała się skuteczna dla osób w starszym wieku z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa. Większa poprawa w obrębie mierzonych parametrów nastąpiła jednakże w trakcie 21 dni. Poprawie uległy następujące parametry: ruchomość kręgosłupa, a także nastąpiło zmniejszenie objawów bólowych kręgosłupa.