Monografia

Analiza zależności pomiędzy dolegliwościami bólowymi kręgosłupa a samooceną i satysfakcją życiową

Wstęp

Bóle kręgosłupa lub bóle pleców są jedną z najczęściej występujących dolegliwości współczesnego społeczeństwa. W Polsce dolegliwości bólowe kręgosłupa dotykają około 14% mężczyzn oraz 21% kobiet ze stałą tendencją wzrostową. Percepcja bólu zależna jest od czynników fizycznych, społecznych, kulturowych oraz psychologicznych. Ból może mieć negatywny wpływ nie tylko na stan emocjonalny, fizyczną sprawność czy relacje z innymi ludźmi lecz także na samoocenę i poziom jakości życia danej osoby.

Cel badań

Celem pracy było zbadanie zależności jakie występują pomiędzy dolegliwościami bólowymi kręgosłupa a samooceną i satysfakcją życiową

Materiał do badań

Badaniami objęto 157 studentów Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii kierunku Fizjoterapia, w tym 108 kobiet i 49 mężczyzn w średnim wieku 24 lat. W badaniu wykorzystana została metoda sondażu diagnostycznego, która obejmowała kwestionariusze: Kwestionariusz Samooceny Rosenberga (Rosenberg Self-Esteem Scale), Kwestionariusz Satysfakcji Życiowej (LiSat-9), oraz informacje o danych takich jak płeć, wiek, wykształcenie i poziomie odczuwanych dolegliwości bólowych.

Wyniki badań

Stwierdzono istotny związek pomiędzy bólem kręgosłupa a poziomem satysfakcji życiowej. Wykazano również istotny związek pomiędzy dolegliwościami bólowymi kręgosłupa a samooceną, co potwierdza wcześniejsze doniesienia o wpływie samooceny na percepcję bólu. Wnioski. Badania wskazują,

Wnioski

Badania wskazują, iż wyższy poziom samooceny znacząco wpływa na obniżenie odczuwania dolegliwości bólowych. Ponadto z przeprowadzonych badań wynika, iż im niższy poziom bólu tym wyższy poziom zadowolenia ze swojego życia.