Monografia

Badanie świadomości społeczeństwa odnośnie wpływu promieniowania UV na skórę

Starzenie się organizmu, w tym skóry, jest procesem ciągłym i nieuniknionym. Na proces starzenia się wpływa wiele istotnych czynników, w tym czynniki wewnętrzne takie jak gospodarka hormonalna czy genetyczne uwarunkowania, jak również czynniki zewnętrzne takie jak dieta, palenie papierosów, zanieczyszczenie środowiska czy nadmierne naświetlanie promieniami UV. W celu spowolnienia procesu starzenia właściwe wydaje się modyfikowanie, w miarę możliwości, wpływu czynników zewnętrznych, które bezpośrednio rzutują na proces starzenia. O ile na niektóre czynniki zewnętrzne nie mamy dużego wpływu (np. zanieczyszczenie środowiska), o tyle inne, np. palenie papierosów, dietę czy promieniowanie UV, możemy zmieniać lub ograniczać ich niekorzystny wpływ na organizm.

Celem pracy była analiza wiedzy społeczeństwa na temat wpływu promieniowania UV na skórę. W celu przeprowadzenia badania stworzono ankietę internetową. Respondentów pozyskano za pomocą powiadomień na portalach społecznościowych. Jedynym kryterium wykluczającym ankietowanych z badania był wiek poniżej 18 roku życia. Do badania włączono kobiety i mężczyzn.

W badaniu wzięło udział 500 osób, z czego ponad 90% stanowiły kobiety. Najliczniejszą grupę (ponad 90%) stanowiły osoby między 18 a 25 rokiem życia. Z badań wynika, że 63% ankietowanych spędza każdego letniego dnia około 2–3 godziny na słońcu, w tym czasie zdecydowana większość (75%) stosuje środki ochrony przeciwsłonecznej. Większość ankietowanych (prawie 80%) nie rozróżnia typów promieniowania UV oraz ich roli, jak również nie zna różnicy między filtrem fizycznym a chemicznym. 46% badanych nie wie, jakie substancje uwrażliwiają skórę na promieniowanie UV. Zapytano również o to, kiedy należy stosować filtry przeciwsłoneczne oraz jak często powinno się ponawiać ich aplikację w ciągu dnia. Większość respondentów (ponad 70%) zaznaczało poprawne odpowiedzi: podczas pobytu na plaży, w krajach tropikalnych, w solarium, podczas sportu na świeżym powietrzu. Zdaniem ponad 60% respondentów wartość SPF określa wysokość ochrony przed całym spektrum promieniowania słonecznego, jedynie 9% wiedziało, że SPF określa wysokość ochrony jedynie przed promieniowaniem UVB. 82% społeczeństwa ma wysoką świadomość odnośnie szkodliwości korzystania z solarium i przewlekłej ekspozycji na słońce, 57% ma świadomość niebezpieczeństwa wynikającego z uszkadzania znamion barwnikowych. Zdecydowana większość (89%) uważa, że stosowanie preparatów z filtrem przeciwsłonecznym zmniejsza ryzyko wystąpienia czerniaka.

Wnioski: Respondenci dysponują dobrą wiedzą na temat szkodliwości częstej ekspozycji na słońce oraz konsekwencji niestosowania środków ochrony. Natomiast świadomość typów promieniowania, właściwości i rodzajów kremów z filtrem oraz substancji, które mogą zwiększyć ryzyko poparzenia słonecznego jest niewielka.