Monografia

Usprawnianie 99-letniej pacjentki z endoprotezą stawu biodrowego – opis przypadku

Wstęp. W pracy przedstawiono studium przypadku dotyczące rehabilitacji 99-letniej pacjentki po operacyjnym wstawieniu endoprotezy cementowej stawu biodrowego.

Cel pracy. Głównym celem pracy było przedstawienie procesu rehabilitacji i stanu funkcjonalnego pacjentki.

Materiał i metoda. Do oceny funkcjonalnej pacjentki wykorzystano takie testy, jak: skalę Barthel, skalę Mini-Mental State Examination (MMSE), skali Tinetti (POMA), dokonano również subiektywnej oceny bólu, sprawności i samopoczucia przy pomocy skali numerycznej (NRS).

Wyniki. Po rehabilitacji uzyskano poprawę w skali Barthel (35 v. 85 punktów), w skali Tinetti (0 v. 23 punkty), subiektywnej ocenie bólu – NRS (3 v.0 punktów), subiektywnej ocenie sprawności – NRS (0 v.9 punktów), subiektywnej ocenie samopoczucia – NRS (4 v. 10 punktów). W skali MMSE zarówno przed, jak i po rehabilitacji odnotowano 26 punktów.

Wnioski. Rehabilitacja jest skuteczną formą usprawniania u osób starszych i powinna być należycie monitorowana z wykorzystaniem testów funkcjonalnych.